Lugosi Krónika
A Lugosi Krónika pdf formátumban.
Megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges.
Gyengénlátóknak
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása

 

 

Iktatószám: ki/JH01-35361/2019/MLSZ  

NYÍRLUGOSI SPORTEGYESÜLET

Ügyiratszám: be/SFP-35361/2019/MLSZ

4371 Nyírlugos, Szabadság tér 1.

Ügyintéző: Frida Tamás

E-mail: frida.tamas@mlsz.hu

 

Tárgy: sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása

 

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)

80. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján meghozta a következő

 

H A T Á R O Z A T O T

 

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban az Stv. 22. §-ának (3)

bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a NYÍRLUGOSI SPORTEGYESÜLET kérelmező (székhelye: 4371 Nyírlugos Szabadság tér 1. , adószáma: 18797868-2-15, képviselője: Hovánszki Görgy) (a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a Stv. 51. § (2) bekezdésének m) pontja, valamint a Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, illetve a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként  jóváhagyom.

HATÁROZAT

 

A Nyírlugosi Sportegyesület immár évek óta a Sz-Sz-B megyei labdarúgó bajnokság II. osztályában szerepel, annak stabil tagja. U19-es és felnőtt csapatot szerepeltetünk a bajnokság küzdelmeiben. Mindkét korosztálynak önálló edzése van, hetente több alkalommal tartanak edzéseket. Annak érdekében, hogy még inkább elősegítsük a fiatalok szakmai fejlődését, felhívjuk a figyelmet a sportág kiemelkedő szerepére és hogy csábítóbbá tegyük azt a fiatalok számára, az elmúlt években önkormányzati támogatással és egyéni felajánlásokból származó bevétellel sporteszközöket, felszereléseket vásároltunk. A sportegyesület futballpályája a sportegyesület céljaira ugyan alkalmas, de felújításra, infrastruktúrális fejlesztésre szorul. Az MLSZ biztonsági előírásainak megfelelően az előttünk álló években szeretnénk korlátot, labdafogó hálót és kerítést kialakítani, továbbá futballpályánk felületét felújítani, esetleg öntözőrendszerrel is ellátni. A felkészüléshez megfelelő sportlétesítmények bővítése érdekében céljaink között szerepel egy 40x60 méter méretű edzőpálya kialakítása. Pályázati forrásból jelenleg is folyamatban van egy új öltöző építése az egyesület telephelyén, melynek megfelelő bútorzattal történő ellátását a társasági adó felajánlás adta lehetőséget kihasználva szeretnék kivitelezni. Egyesületünket jelen pillanatban csak önkormányzati támogatással tudjuk fenntartani, mely egyre nagyobb terhet ró a településre. Céljaink között szerepel a későbbiekben a fiatalabb generációk bevonása is a labdarúgásba (Bozsik-program), velük párhuzamosan a szülők és vállalkozók visszacsábítása a futball vérkeringésébe, mellyel reményeink szerint kiválthatjuk a település és a vállalkozások további támogatását.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

A megyei labdarúgó szövetség versenykiírásának megfelelően, egyben a megyei prioritásokat is figyelembe véve pályabiztonság címszó alatt a futballpályánkon az elhasználódott és előírásoknak nem megfelelő korlátot, a kapuk mögött pedig labdafogó hálót szeretnénk felállítani. A pálya még biztonságosabbá tétele, és a mérkőzések zavartalan lebonyolítása érdekében szükségesnek tartjuk ezen projekt elem kialakítását. A szerkezetek acélcsőből és zártszelvényből készülnének, melyet betonlábazatba rögzítenénk. A 40 méter széles és 5 méter magas szerkezetre 10 x 10 cm-es lyukosztású strapabíró, polipropilén védőháló kerülne. A korlát az előírásoknak megfelelő, 1.2 m magas lenne. A megvalósítás ütemezése a 2019.10.01-2020.05.31-i időszakra esne.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: 2019. 10. 01 – 2020. 06. 30. Sportszerek, sporteszközök, felszerelések beszerzésének tervezett ideje: 2019.12.01 - 2020.06.30.

Cerepadok cseréje: 2019.10.01 - 2020.12.31. Korlát és labdafogóháló kiépítése: 2019.10.01-2020.06.30.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

Az igazolt játékosok számának növelése, nők bevonása a labdarúgásba, a szükséges infrastruktúra, minden igényt kielégítő létesítmények megteremtése, futballpályák minőségének javítása, számának növelése, állagának megőrzése, a szakember állomány képzése, továbbképzése, számának növelése. A labdarúgás, mint örömszerzési forma biztosítása mind a játékosok, mind a nézők, szurkolók számára: minőségi futballal minél több futballszurkoló pálya mellé csábítása. A magyar labdarúgás tömegbázisának szélesítése, 10 év alatt az igazolt játékosok számának megduplázása, utánpótláscsapataink létszámának növelése. A nők aktív bevonása a magyar futball vérkeringésébe, a családok együttes kötődésének erősítése a magyar labdarúgáshoz. Szándékunkban áll a Bozsik programban lányok szerepeltetése, későbbiekben egy női csapat létrehozása. Az utánpótlás erősítése, tömegbázis létrehozása, a fiatal játékosok számára megfelelő játéklehetőség és érvényesülés biztosítása, utánpótláscsapataink szerepeltetése a megyei bajnokságban és a Bozsik-tornákon, továbbá önálló szerveződésű tornákon. A megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása csapataink számára, pályabiztonság kialakítása. Az egyesületünk gazdasági modernizációja, gazdasági működésének, átláthatóságának megvalósítása, anyagi függetlenségének, biztos anyagi hátterének megteremtése.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése

A sportfejlesztési program hatalmas lehetőség a mai gazdasági viszonyok mellett azoknak az elsősorban kis lélekszámú és szegényebb régiókba tartózó településeknek, amelyek nem rendelkeznek megfelelő szponzori háttérrel. A helyi önkormányzatok minimális mértékben tudják támogatni egyesületeiket, szinte csak a működéshez szükséges feltételeket teremtik meg. Sok településen már erre sincs lehetőség, ami a csapatok megszűnését eredményezheti. Ilyen gazdasági viszonyok között utánpótlás-nevelés szóba se kerülhet a csapatoknál. Az egyesületeknél uralkodó infrastrukturális állapotok, a létesítmények minősége és hiánya, a megfelelő eszközök, felszerelések hiánya nem segíti a futball fejlődését, nem csábítja a sportolni vágyó gyerekeket a pályákra. A sportfejlesztési program hatására fellendülhet az utánpótlás-nevelés is, hiszen az új pályák, öltözők, sporteszközök és felszerelések vonzóbbá tehetik a gyerekek számára a sportolás lehetőségét. Ez nagy hatással lehet a későbbiekben labdarúgásunkra, hiszen megnövelhetjük a játékosok és a velük foglalkozó szakemberek számát. Fontos a szakember állomány képzése és továbbképzése, valamint megbecsülése. A program hatásai már most érezhetőek, hiszen a tárgyi eszközök, csapat- és egyéni felszerelések segítették a színvonalas, változatos felkészülést, a gyerekek egységesen jelenhetnek meg, ami a többi gyerek számára figyelemfelkeltő és csábító. A pálya és terembérletek a csapatok téli felkészülésében játszottak nagy szerepet, a játékosok szállításának lehetősége jelentős terheket vont el az önkormányzatoktól. A beruházások megindítása 2-3 év múlva jelentkezhet az új pályák és létesítmények megépítésével, vagy a régiek felújításával, az utánpótlás-nevelés pedig 6-8 év múlva fejtheti ki hatásait egy minőségi, eredményesebb futballkultúra alapjainak megteremtésével akár a nemzeti válogatottak tekintetében is. A program társadalmi hatása lehet a fiatalok, a lányok és a családok bevonása a futball körforgásába, közös célok és értékrendek állítódhatnak fel, a futballpályák és stadionok biztonságosabbá tételével a nézőszám növekedhet. A program kockázatát abban látom, hogy az állami bevételekből milliárdokat elvonó támogatás esetleges megszűnésével a magasabb szintre emelt szakmai munka megbecsülése, a létesítmények fenntartása, a csapatok működtetése nem lesz biztosított, és néhány év múlva a korábbi állapotok térhetnek vissza, hiszen az önkormányzatok ezt a mértékű támogatást biztosítani képtelenek lesznek.

Sportfejlesztési program 2019-2020