Lugosi Krónika
A Lugosi Krónika pdf formátumban.
Megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges.
Gyengénlátóknak
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Nyírlugos Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (lll. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számáraa 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan,
összhangban
• a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
• a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 5 1/2007. (lll. 26.) Korm. rendelet
• a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és
katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
• a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és
katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
• a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi lll. törvény
• az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
• az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
• Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
• a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi
LXVI. törvény
• az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény
• az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 45 1/2016. (XII. 19.) Korm.
rendelet
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrói szóló 2011. évi
CXII. törvény
• a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk), adatvédelmi
rendelkezések
vonatkozó rendelkezéseivel.
1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi
fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a
megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az
ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei
ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a
továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz
csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi
hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő
egyes térítésekről szóló 5112007. (lll. 26.) Korm. rendelet és a nemzeti felsőoktatásról
szóló 2011. évi CC/V. tőrvény szolgál.
12. A pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (lll. 26.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése
alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban:
lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet "állandó lakóhely" fogalma a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
"lakóhely" fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali
munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben
vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2018 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2019 őszén már nem
áll fenn, úgy a 2019-2020. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya
a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának
feltétele, hogy a 2018-2019. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkezzen.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és
szerződéses állományú hallgatója
doktori (PhD) képzésben vesz részt
kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói
képzésben vesz részt.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció
szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az
EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval
kérhetnek új jelszót. A pályázók regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati
adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden
évben újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a
pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a
pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel
együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat
formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az
EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek
részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2018. november 6.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva
kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell
benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a
201812019. tanév első félévérőL
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban
áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként
létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen
meghirdetett- egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár- kétszakos
képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelmérőL
c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes,
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősüL
Egv háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban é/etvitelszerűen együtt/akó, ott
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szó/6 1993. évi lll. törvény 4. § (1) bekezdés
a) pontja alapján az elismert költségekkel és a betizetési kötelezettséggel csökkentett
- aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:
Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett -
vagyoni érték (bevétel), ideértve a Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes
bevételt, és
- azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a kisadózó
vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve
hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség,
valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel
csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő
igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-áva/. Ha a mezőgazdasági österrne/ő
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha
részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a
bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő
összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő
összeggel.

Betizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási
adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi
hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdijjárulék, nyugdíjbiztosítási
járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek
a) a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az
adósságcsökkentési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz
kapcsolódó hátralékat felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti
támogatás, a Gyvt. 2018. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők
számára fizetett nevelési díj és külőn ellátmány,
c) az anyasági támogatás,
d) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével
a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli köz/ekedési kedvezményei, a vakok
személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített
foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a
természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó fog/alkoztatásra
vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre
irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási
munka) a havi ellenértéke,
h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
j) a szociá/is szövetkezet valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregseg1
nyugdíjban vagy átmeneti bányász járadékban részesülő tagja által a szövetkezetben
végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló
törvény alapján adómentes bevétel,
k) az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az é/etvitelszerűen lakott
ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása eselén az eladott ingatlan, illetve
átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az e/adást vagy
átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli
hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szalgá/ó ingatlan vagy
vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
/) az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére
vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési
eljárásában, továbbá közüzemi szolgá/tatás szo/gáltatója, illetve pénzügyi intézmény
által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.
4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa
rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és
mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával

a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró
települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a
Támogatáskezelő részére - kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a
támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából - átadja, illetőleg az ösztöndíj
időtartama alatt maga kezelje;
b) hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat
lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj
időtartama alatt kezelje;
c) hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a
Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
d) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az
azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az
ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése
céljából történő továbbításához.
5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2018. december 6-ig:
a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és
az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem
lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat
hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban
feltüntetett A hiánypótlási határidő: 5 nap;
b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetök meg olyan
okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve;
c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati
űrlapon, határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból
kizárja, és kizárását írásban indokolja;
d) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és
döntését írásban indokolja;
e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti
támogatásban;
f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra,
tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának
objektív vizsgálata alapján járhat el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssei nem élhet, a pályázati döntés ellen
érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A támogatói döntésre vonatkozóan nem lehet
benyújtani kifogást, fellebbezést, amennyiben az nem jog szabálysértő, nem ütközik a pályázati
kiírásba.
A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas
elköltözik a települési önkormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben
határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát
követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2018. december 1O-ig
az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti
a pályázókat.

A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2019. január 18-ig
értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati
döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását
követően 2019. március 8-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési
önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes
összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való
jogosultságot a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3)
bekezdésében és a 1 12. § (9)-(1O) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell
megállapítania.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó
beiratkozott, aktív hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 20 18/2019.
tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó
hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való
jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató
hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételei nek, az ösztöndíj
folyósítása a folyósítás véghatáridejének médosulása nélkül, teljes egészében szünetel.
8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 1O hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:
a 2018/2019. tanév második (tavaszi), illetve a 2019/2020. tanév első (őszi) féléve.
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő
Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási
összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek
(felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után
továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási
intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási
kötelezettségét teljesitve a pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő
számlájára.
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 5 1/2007. (lll. 26.) Korm. rendelet 18. §(3) bekezdése
értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási
intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató- az állami költségvetés terhére- a
hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel
is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat,
amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése
alapján folyó, közösen meghirdetett - egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató,
illetve hittanár - kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami felsőoktatási
intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói
jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2019. március.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március hónaptól, az osz1
félévben október hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő

első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint
történik.
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdődik, azt a
hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az
esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az
intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási
intézményben folyósított támogatástól.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4. 17.
pontját).
9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden,
az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül)
írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (levelezési cím:
Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren
keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül
köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
tanulmányok halasztása;
tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak,
megnevezésével);
tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj
folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-
ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító
felsőoktatási intézmény részére v isszafizetni.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben
kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton, ajánlott
levélként megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat
beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt
félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő
adatokat szaigáitatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban
nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást
már kézhez vette.

1 O. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és
a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a
Támogatáskezelő látja el.
A Támogatáskezelő elérhetősége:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat
138 1 Budapest, Pf.: 1418
Tel.: (06-1) 550-2700
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)
Nyírlugos, 2018. október 4.

Hovánszki György
polgármester

Bursa Hungarica A típusú kiírás 2019.